Pageidavimų sąrašas 0

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Kvapnipaslaptis.lt privatumo politika taikoma visiems asmenų duomenims, kuriuos pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Pirkėjui naudojantis kvapnipaslaptis.lt paskyra bei užsisakant prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje.

1. Asmens duomenų tvarkymo principai

1.1. Asmens duomenų tvarkymo metu vadovaujamasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
1.1.1. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
1.1.2. Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.1.3. Asmens duomenys tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
1.1.4. Asmens duomenys tvarkomi tikslūs ir yra nuolat atnaujinami;
1.1.5. Asmens duomenys saugiai saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
1.1.6. Asmens duomenys tvarkomi taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

2. Asmens duomenų šaltiniai

2.1. Asmens duomenis pateikia pats subjektas. Duomenų subjektas kreipiasi į kvapnipaslaptis.lt, naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, perka prekes, dalyvauja loterijose ar konkursuose, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi prašant suteikti informaciją ir pan.
2.2. Asmens duomenys taip pat gaunami duomenų subjektui lankantis kvapnipaslaptis.lt svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis.
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi toliau pateikiamais tikslais:
3.1.1. Įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje kvapnipaslaptis.lt, sutarties vykdymo pagrindu, surenkami ir tvarkomi Pirkėjo pirkimo duomenys (vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, gyvenvietė, gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, apmokėjimo duomenys (bankas, banko sąskaita)) ir su pristatymu susiję duomenys (pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija), kad galėtume įvykdyti Pirkėjo užsakymą ir pristatyti prekes. Pirkėjui nepateikus šių duomenų, el. parduotuvė negalės įvykdyti pateikto užsakymo ir pristatyti prekių;
3.1.2. Rinkodaros tikslais naudojami ir tvarkomi duomenys tik tuo atveju, jei dėl to Pirkėjas yra davęs savo sutikimą. Sutikimą gauti Pirkėjui naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galitma patvirtinti registruojantis el. parduotuvės kvapnipaslaptis.lt paskyroje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą susisiekęs su mumis el. pašto adresu arba telefonu.
3.1.3. Remiantis Pirkėjo sutikimu, tam, kad būtų galima organizuoti žaidimus ir loterijas, pranešti apie laimėjimus, tvarkomi loterijose dalyvaujančių asmenų vardai, pavardės, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai. Nepateikus šių asmens duomenų kvapnipaslaptis.lt negalės užtikrinti Pirkėjo dalyvavimo žaidimuose ir loterijose;
3.1.4. Pateikus užklausą elektroninėje parduotuvėje kvapnipaslaptis.lt, tam, kad galėtume atsakyti į Pirkėjo klausimus, renkami ir tvarkomi Pirkėjo vardas, elektroninio pašto adresas, nurodyta tema ir komentaras. Nepateikus šių asmens duomenų kvapnipaslaptis.lt negalės atsakyti į pateiktą užklausą.

4. Duomenų saugojimo terminas

4.1. Visi Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.
4.2. Tikslinių nuolaidų programų administravimui ir vykdymui reikalingi duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol Pirkėjas dalyvauja tokioje tikslinėje programoje ir 1 mėn. nuo dalyvavimo pabaigos.
4.3. Pirkėjo užsakymų duomenys el. parduotuvėje kvapnipaslaptis.lt saugomi 2 metus.
4.4. Internetinės svetainės užklausų duomenys bei žaidimų ir loterijų duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 metus.
4.5. Tiesioginei rinkodarai reikalingi duomenys tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo paskutinio Pirkėjo apsipirkimo, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas savo sutikimą atsiima anksčiau.
4.6. Po 4.2., 4.3., 4.4. ir 4.5. punktuose nurodytų terminų pabaigos kliento duomenys yra automatiškai sunaikinami.

5. Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

5.1. Duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti el. parduotuvės veiklą ir administruoti kvapnipaslaptis.lt internetinę svetainę.
5.2. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan.
5.3. Pirkėjo duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą.
5.4. Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

6. Duomenų apsauga

6.1. Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
6.2. Kvapnipaslaptis.lt imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

7. Sutikimai ir teisės

7.1. Pirkėjas turi teisę bet kada, susisiekęs el. pašto adresu arba telefonu, susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
7.2. Jeigu Pirkėjas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, Jis turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
7.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, Jis turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

8. Galiojimas ir pakeitimai

8.1. Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. balandžio mėn. 23 d. Visi privatumo politikos pakitimai atnaujinami mūsų svetainėje kvapnipaslaptis.lt.